NEW TOWN PLAZA, 1 Risdon Road, New Town, Tasmania 7008